Deklaracja dostepności

Deklaracja dostępności Szkoły Podstawowej nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej  https://www.sp2zyrardow.pl/

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-09-01
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-09-03

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne
Strona powstała w 2018 roku i jest w trakcie dostosowywania.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności
Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31
Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-09-03.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Administrator SP2
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: 46 855 35 37

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie
 • adres: ul. Narutowicza 35, 96-300 Żyrardów
 • e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: 510087006

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna:

Szkoła Podstawowa Nr2  im. Marii Konopnickiej w Żyrardowie

 1. Narutowicza 35, 96-300 Żyrardów

Dostępność wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli
Do szkoły przynależą 3 budynki: „duży budynek”(główny) , „mały budynek” i hala sportowa.

Duży budynek ul. Narutowicza 37:
Do tego budynku prowadzą dwa wejścia :

 • Wejście główne od strony małego budynku –brak schodów , brak podjazdów, wolna od barier pozioma część na parterze budynku. Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i szatnie na parterze obiektu. Natomiast do pielegniarki szkolnej, świetlicy szkonej, toalet, gabinetu dyrektora i wicedyrektora oraz pedagoga i psychologa szkolnego  znajdujących się na podwyższonym parterze ,jak i do pozostałych kondygnacji prowadzą schody .Szkoła posiada schodołaz, który pozwala na transport po schodach osób na wózkach inwalidzkich. Przy tym wejściu do budynku, po prawej stronie znajduje się tyflomapa , na której opisany jest rozkład pomieszczeń znajdujęcych się na parterze tego budynku, jest ona pomocna w sprawnym i bezpiecznym przemieszczaniu się osobom niewidomym. Przy tym wejściu możliwa jest też pomoc przeszkolonych pracowników szkoły , którzy udzielą potrzebnych informacji oraz umożliwią kontakt z dyrekcją ,sekretariatem i innymi pracownikami szkoły.
 • Wejście od strony placu zabaw: prowadzą do niego schody ,brak podjazdów, tylko dla osób pełnosprawnych.

Mały budynek ul. Narutowicza 35:

 • Wejście do „małego” budynku: prowadzą do niego schody ,brak podjazdów, tylko dla osób pełnosprawnych.

Nad wejściami do wszystkich budynków szkoły nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi szkoły.

Dostępność korytarzy, schodów i wind
Oba budynki szkoły są obiektami zabytkowymi, znajdują się pod nadzorem konserwatora zabytków.
Sale lekcyjne w dużym budynku usytuowane są na trzech kondygnacjach oraz półpiętrach,  na każdy poziom i półpiętra prowadzą schody .
W małym budynku sale lekcyjne i pojedyncze toalety znajdują się  na dwóch kondygnacjach,  zaś szatnie i toalety znajdują się  w piwnicach,  na każdy poziom w tym budynku prowadzą schody.
Budynki szkoły  są dostępne dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach, przy wykorzystaniu  dostepnego w szkole schodołazu. Szkoła nie dysponuje windami , pochylniami, platformami, pętlami komunikacyjnymi itp,natomiast sprzenośny schodołaz. umożliwia osobom niepełnosprawnym przedostanie się na wyższe kondygnacje. 

Rodzaje dostosowań wewnątrz budynku
Łazienki szkolne nie posiadają poręczy dla osób niepełnosprawnych.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych
Szkoła  dysponuje schodołazem  oraz przenośną pętlą  indukcyjną .Szkoła nie publikuje informacji głosowych

Miejsca parkingowe wyznaczone dla osób niepełnosprawnych i sposób korzystania z nich
Szkoła nie posiada miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych, jednakże możliwy jest wjazd dwoma bramami   na teren boiska pomiędzy dużym i małym budynkiem,na którym możliwe jest pozostawienieśrodka komunikacji .Z tego miejsca  możliwy jest  zjazd i dojazd do głownego wejścia do dużego i małego budynku.

Wstęp z psem asystującym
Na teren budynku można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.

Tłumacz języka migowego
W budynku nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.